Pages

Sunday, March 11, 2012

જિન્દગી શુ છૅ..?

જિન્દગી શુ છૅ..? બૅ ઘડિ નૉ ખૅલ છૅ, સુખ દુ: નૅ હાર જિત નૉ મૅળો છૅ, ક્યા ચકડોળ મા બૅસવુ તમારૅ નક્કી કરવાનુ છૅ. પાણી ક્યારૅય સ્થિરનથી થતુ, તૅમ જીવન પણ અસ્થિરતાઑ થિ ભરૅલુ છૅ પણ એક દિવસ તૉ સ્થિર થશૅ જ્ પણ પહૅલા એને પાણીની જેમ મન મુકી નૅ વહૅવા દૉ, કૉઇ અવરૉધ આવૅ તૉ પૉતાનૉ રસ્તૉ બદલી દૉ. ઝરણુ પણ આમ કરૅ છૅ તૅથિ જ્ તૉ સાગર સુધિ પહૉચી શકૅ છૅ.ચકડૉળ જૅવુ છૅ જીવન ચડવઉતાર ભર્યુ, પળ મા ઊપર નૅ પળમા નીચૅ. તૅથી જીવન મા આવતા દુ:ખ્ ની ચિન્તા મા રહૅશૉ તૉ તૅટલૉ સમય સુખ તમારાથી દુર્ ભાગશૅ..આપણૅ દુનિયામા નિશ્ચિત્ સમય માટે આવ્યા છિઍ તૉ ઍનો સદુપયૉગ કરિઍ, ખુશી થી રહિઍ, સૌ નૅ ખુશરાખિઍ નૅ ખુશ્ રહૅવા દઈઍ

No comments:

Post a Comment